slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

Gradonačelnik Grada Paga raspisao je natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na Lokunji u vlasništvu Grada Paga. Predmet zakupa je poslovni prostor površine 87,31 m2 s pripadajućom terasom površine 75,52 m2. Poslovni prostor s pripadajućom terasom daje se u zakup na dvije godine radi obavljanja djelatnosti zdravstvenog turizma (fizioterapija, medicinska wellnes terapija, rehabilitacijski tretmani) kao osnovne djelatnosti.


Dio predmeta zakupa zakupnik može, na temelju suglasnosti Zakupodavca, koristiti i radi obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti kao dopunske djelatnosti.
Osobe koje imaju evidentirano dospjelo, a nepodmireno dugovanja prema Državnom proračunu ili prema Gradu Pagu po bilo kojoj osnovi, ne mogu biti sudionici u natječaju, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i ako se pridržavaju rokova plaćanja.
Početna zakupnina za poslovni prostor iznosi 2.500 kuna mjesečno bez PDV-a, a plaća se mjesečno po ispostavljenom računu najkasnije do 20. u mjesecu za tekući mjesec. PDV nije obračunat u cijenu, već će se obračunati prilikom ispostavljanja računa.
Sudionici u natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 2.500 kn. Uplata jamčevine vrši se u korist PRORAČUNA GRADA PAGA, na račun broj HR9724020061831600006, model: 68 i pozivom na broj: 7722 – OIB, s opisom plaćanja “jamčevina za zakup”.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana zaključiti će se u roku 8 dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u spomenutom roku, gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.
Ponuda mora sadržavati:
-ime, prezime, adresu i OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv, adresu i OIB (za pravne osobe)
-dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje osnovne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci)
-godišnji iznos zakupnine koju ponuditelj nudi
-dokaz o uplaćenoj jamčevini
-broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju
-potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije kojim ponuditelj dokazuje da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Pagu
-potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
Troškovi individualne potrošnje kao što su potrošnja vode, odvodnja otpadnih voda, potrošnja električne energije, komunalna naknada, spomenička renta, troškovi čistoće te sva javna i druga davanja kao tekuće održavanje prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.
Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.
Odabrani ponuditelj dužan je prije sklapanja Ugovora o zakupu Gradu Pagu dostaviti dokaz o sklopljenom Ugovor o odvozu otpada sa Čistoćom Pag d.o.o.
Zakupodavac može otkazati korištenje poslovnog prostora u bilo koje doba, a osobito u slučajevima iz članka 26. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, te u slučaju da i poslije pisane opomene Zakupodavca, Zakupnik koristi poslovni prostor protivno ovom Ugovoru, ako ne plaća zakupninu, vrši preinake poslovnog prostora bez odobrenja Zakupodavca, ako izda dio ili čitav poslovni prostor, odnosno pripadajuću terasu u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca, ako zakupodavac ili pravna osoba koju je zakupodavac osnovao u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti, zbog razloga za koje nije odgovoran, ne može koristiti poslovni prostor u kojem je obavljao svoju djelatnost pa zbog toga namjerava koristiti poslovni prostor koji drži zakupnik.
Predajom ponude za predmetni poslovni prostor Zakupnik potvrđuje da je upoznat sa stanjem poslovnog prostora, pa se isključuje svaka odgovornost Zakupodavaca za materijalne nedostatke istoga.
Zakupnik nema pravo na povrat uloženih sredstava u poslovni prostor bez obzira na razloge otkaza/raskida/prestanka Ugovora o zakupu.
Odabrani ponuditelj se obvezuje odmah po sklapanju Ugovora o zakupu osigurati poslovni prostor od eventualne štete koja bi mogla nastati uslijed poplave, požara i sl., kao i od odgovornosti prema trećim osobama.
Ugovor o zakupu sklopiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem nakon donošenja odluke Gradonačelnika.
Grad Pag zadržava pravo da ne izabere niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, zaključno do 01. srpnja 2019., na slijedeću adresu: GRAD PAG, Branimirova obala 1, 23 250 Pag, s naznakom: za zakup poslovnog prostora – “Lokunja” Ne otvaraj".
Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona 023/600-837.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK