slusaonica01
livestream01

low view community people touching hands

Gradsko vijeće Grada Paga objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Paga. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Paga podnose se do 5. prosinca 2022. godine, uključujući i taj dan, na adresu Grad Pag-Povjerenstvo za izbor i imenovanje, Pag, Branimirova obala 1 s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Paga“.


Savjet mladih Grada Paga je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Paga osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Paga. Savjet mladih Grada Paga broji pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Grada Paga mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Paga u dobi od 15 do navršene 30.-te godine života. Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Paga na vrijeme od tri godine. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Paga imaju udruge koje su sukladno statutu i djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih. Prijedlozi kandidata podnose se u pisanom obliku i obvezno sadrže slijedeće podatke:
-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
-podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
-obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora potpisati i ovjeriti ovlaštena osoba predlagatelja ili institucije koja ga predlaže.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
-dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke 2. javnog poziva,
-presliku osobne iskaznice kandidata, odnosno uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od 6 mjeseci, ako kandidatu nije izdana osobna iskaznica,
-presliku rodnog lista ili domovnice kandidata.
-životopis kandidata s obrazloženjem prijedloga,
-potpisane izjave kandidata o prihvatu prijedloga za izbor člana Savjeta,
-izvod iz registra udruga ili drugi dokaz o registraciji udruge (ukoliko je predlagatelj udruga). Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.


Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK