slusaonica01
livestream01

Gradsko vijece ovlastilo gradonacelnika za prodaju zemljista

Gradsko vijeće Grada Paga donijelo je odluku o davanju ovlasti za prodaju zemljišta u svrhu mirnog rješenja spora i formiranja građevinskih čestica na području nove katastarske izmjere. U točki 2. Odluke je navedeno kako je prilikom provedbe izmjere, na terenu utvrđeno da je veći broj vlasnika nekretnina svoje okućnice proširio na zemljište u vlasništvu Grada Paga.

Zbog toga je Gradsko vijeće Grada Paga dalo ovlast gradonačelniku Grada Paga Anti Fabijaniću da s vlasnicima zemljišta na području izmjere, u svrhu mirnog rješenja spora, sklopi ugovore o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Paga, s time da kupoprodajna cijena ne smije biti manja od od kupoprodajne cijene utvrđene u elaboratu utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina, koji će sačiniti ovlašteni sudski vještak za procjenu nekretnina.
U raspravi su postavljena dva pitanja. Vijećnik Željko Maržić je rekao kako je, prema zakonu, za utvrđivanje cijene gradskih nekretnina, kao i za njihovu prodaju, ovlašteno Gradsko vijeće i zanimalo ga je zbog čega će se prodaja u slučaju geodetske izmjere temeljiti na procjeni sudskog vještaka. Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako je želja operativno brže djelovati te kako se Odluka temelji na Zakonu o geodetskoj izmjeri.
"Na temelju zakona, Gradsko vijeće daje ovlasti gradonačelniku za postizanje sporazuma. U slučaju kada se radi o putovima o tome će odlučivati Gradsko vijeće," rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Vijećnica Mirjana Tičić je pitala što će biti u slučaju kada se utvrdi da je cesta prešla preko privatnog zemljišta. Pročelnica Ana Šupraha je rekla kako, u skladu sa zakonom i odlukom Ustavnog suda, vlasnici zemljišta preko kojeg je prošla cesta nemaju pravo na naknadu.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK