slusaonica01
livestream01
  • image
  • image

Radio Pag Gradsko vijece Paga 02

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Domagoj Vičević sazvao je za 18. srpnja 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici s početkom u 11:00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
Prijedlozi:
1. ODLUKA o davanju suglasnosti na STATUT Dječjeg vrtića Paški mališani Pag
2. ODLUKA o davanju suglasnosti na PRAVILNIK o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Paški mališani Pag
3. ODLUKA o dopunama Odluke o osnivnaju Dječjeg vrića Paši mališani Pag
4. ODLUKA o imenovanju ulice ,
5. ODLUKA o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga,
6. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Košljun,
7. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Proboj,
8. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Prosika – Golija,
9. ODLUKA o komunalnom redu,
10. ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
11. ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka izvlaštenja (kružni tok)
12. IZVJEŠTAJ o radu gradonačelnika Grada Paga od srpnja 2018. do lipnja 2019.godine
13. ODLUKA o usklađenju prometne signalizacije u Gradu Pagu,
14. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Paga za 2018.godinu,
15. ODLUKA o pokriću manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja,
16. I Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu,
16.1. Izmjena PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Paga za 2019.godinu,
16.2. Izmjena PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za 2019.godinu,
16.3. PROGRAM javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2019.godinu,
16.4. PROGRAM javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,
16.5. PROGRAM javnih potreba u sportu za 2019.godinu,
16.6. PROGRAM javnih potreba i programa ostalih društvenih djelatnosti i razvoja civilnog društva za 2019.godinu,
17. ODLUKA o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom računu,
18. ODLUKA o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu,
-Vijećnička pitanja.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK