slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Novalja stipendije

Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti raspisao je natječaj za stipendiranje učenika i studenata Grada Novalje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.
Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: državljani su Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Grada Novalje u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine prije raspisivanja natječaja za stipendije, učenici su srednje škole koja se u smislu Odluke smatra deficitarnim strukovnim zanimanjem, savladali su nastavni program iz prethodne školske godine bez ponavljanja razreda.


Pravo na dodjelu stipendije Grada Novalje imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: državljani su Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Grada Novalje u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine prije raspisivanja natječaja za stipendije, redoviti su studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih studija, redovito su upisali narednu akademsku godinu. Pravo na dodjelu stipendije ostvaruju studenti koji nisu odmah po završetku preddiplomskog studija upisali diplomski, pod uvjetom da razdoblje mirovanja ne traje duže od dvije akademske godine.
-Sukladno Odluci deficitarnim strukovnim zanimanjima smatraju se: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, limar, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, konobar, mesar, obućar, pekar, plinoinstalater, slastičar, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, tesar, tokar, vodoinstalater, zidar, prodavač, geodetski tehničar, medicinska sestra-medicinski tehničar, dok se deficitarnim studijima smatraju Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Studij kriminalistike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehnički fakultet-studij strojarstva, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Geodetski fakultet, Studij engleskog jezika, fizike, matematike, biologije, kemije, talijanskog jezika i informatike, Policijska akademija, Agronomski fakultet, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Učiteljski studij.
Visina mjesečne stipendije iznosi:
-za učenike srednjih škola koji se školuju na otoku Pagu – 300,00 kn mjesečno,
-za učenike srednjih škola koji se školuju izvan otoka Paga – 500,00 kn mjesečno,
-za studente deficitarnih studija – 750,00 kn mjesečno,
-za studente ostalih studija – 500,00 kn mjesečno.
Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci školske odnosno akademske godine, a isplaćuje se u dva obroka i to prvi obrok za razdoblje rujan-prosinac - do 30. travnja sljedeće kalendarske godine - drugi obrok za razdoblje siječanj-lipanj - do 31. prosinca tekuće godine.
Pravo na stipendiju nemaju učenici koji se školuju izvan otoka Paga za deficitarna zanimanja za koja je u tekućoj školskoj godini organizirano školovanje na području otoka, studenti privatnih sveučilišnih studija, korisnici kredita i/ili stipendija po drugoj osnovi, studenti stariji od 26 godina, izuzev redovitih studenata poslijediplomskih studija.
Učenici koji ostvare pravo na dodjelu stipendije Grada Novalje, stipendiju koriste onoliko školskih godina koliko je predviđeno trajanje pojedinog srednjoškolskog obrazovanja. Studenti koji ostvare pravo na dodjelu stipendije Grada istu koriste onoliko semestara koliko je predviđeno trajanje pojedinog studija uključujući i apsolventski staž u maksimalnom trajanju od 6 mjeseci. Nakon jednom ostvarenog prava na stipendiju, korisnik stipendije je dužan za svaku narednu školsku/akademsku godinu potvrditi da i dalje ostvaruje to pravo. Navedeno pravo potvrđuje se dokazom o upisu u narednu godinu školovanja, odnosno studiranja, i prijepisom ocjena s prethodne godine školovanja. Ukoliko korisnik stipendije ne upiše narednu višu godinu školovanja ili studiranja, gubi pravo na stipendiju. Studenti koji su bili korisnici gradske stipendije, a koji su izgubili pravo na stipendiju zbog ponavljanja (gubitka) godine, ne mogu se više natjecati za dodjelu gradske stipendije.
Studenti koji su bili korisnici gradske stipendije te promijene obrazovnu ustanovu i ponovno upisuju prvu godinu studija, ne mogu se natjecati za dodjelu gradske stipendije za one godine studija za koje su ranijih godina primali stipendiju Grada Novalje.
Učenici-kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti obrazac prijave za dodjelu stipendija, presliku domovnice ili osobne iskaznice, potvrdu MUP-a o prebivalištu na području Grada Novalje, potvrdu srednje škole o statusu učenika srednje škole koja izvodi programe za stjecanje deficitarnih zanimanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave, izjava da nije korisnik kredita i/ili stipendije po drugoj osnovi, izjavu o privoli.
Studenti-kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti obrazac prijave za dodjelu stipendija, presliku domovnice ili osobne iskaznice, potvrdu MUP-a o prebivalištu na području Grada Novalje, potvrdu studija o redovnom upisu u akademsku godinu, izjavu da nije korisnik kredita i/ili stipendije po drugoj osnovi, izjavu o privoli.
Prijava se, uz traženu dokumentaciju, podnosi u roku 15 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Novalje osobno u pisarnici Grada Novalje ili poštom kao preporučena pošiljka na adresu Grada Novalje, Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, s naznakom "Natječaj za stipendije - ne otvarati". Lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na web stranici Grada Novalje u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava. Na listu kandidata za dodjelu stipendija moguće je u roku od 3 dana od dana objave na web stranici Grada Novalje izjaviti pisani prigovor gradonačelniku. Po proteku roka od 3 dana od dana objave liste na web stranici Grada Novalje, gradonačelnik razmatra listu i prigovore, te donosi odluku koja je konačna. Temeljem konačne odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o korištenju stipendije. Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.
Učenici odnosno studenti koji su podnijeli prijave sa traženom dokumentacijom unutar ostavljenog roka po raspisanom natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2019./2020., Klasa: 604-02/19-01/16, Urbroj: 2125/06-04-04/02-19-01 od 12. studenog 2019.g., a koji natječaj je poništen dana 18. prosinca 2019.g., nisu obvezni podnositi prijave temeljem ovog natječaja već će se njihova prijave uzeti u razmatranje kao prijave zaprimljene unutar roka po ovom natječaju.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK