slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Natjecaj za javne povrsine

Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić raspisao je natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava. U zakup se daju javne površine na području Grada Paga u svrhu postavljanja pokretnih naprava za vrijeme trajanja Paškog zimskog karnevala 2020., i to za lokacije koje su navedene u tabeli koja se nalazi u prilogu natječaja, a mogu se vidjeti na službenim mrežnim stranicama Grada Paga. Osobe koje imaju evidentirano dospjelo, a nepodmireno dugovanje prema Gradu Pagu po bilo kojoj osnovi, ne mogu biti sudionici u natječaju.


Odabrani ponuditelj dužan je pružati usluge isključivo unutar obilježene površine, u skladu s uvjetima pod kojima je lokacija dodijeljena. U protivnom bit će kažnjeni novčanom kaznom u iznosu koji je utvrđen Odlukom o komunalnom redu, a Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo donijet će rješenje o pretanku korištenja javne površine.
Ponuda mora sadržavati: ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, te adresu ponuditelja, naziv lokacije za koju se ponuditelj natječe, iznos zakupnine koju ponuditelj nudi, dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci) i dokaz o uplaćenoj jamčevini-30% od početne zakupnine. Jamčevina se uplaćuje na račun Proračuna Grada Paga, broj: HR9724020061831600006, otvoren kod Erste banke d.d., s pozivom na broj odobrenja: 68 5738-OIB., broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u natječaju i potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije da ponuditelj nema evidentirano dugovanje prema Gradu Pagu.
Odabir najpovoljnije ponude vršit će se prema slijedećim kriterijima:
1. Najpovoljnijom se smatra ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
2. Ukoliko se za određenu lokaciju natječe ponuditelj s prebivalištem na području Grada Paga registriran za obavljanje odgovarajuće djelatnosti, istom će se dodijeliti lokacija, ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu.
3. Sudionici Domovinskog rata ostvaruju prednost, ukoliko prednost ne ostvaruje neki od ponuditelja po prethodnim kriterijima, pod uvjetom da prihvate najvišu ponuđenu cijenu.
Ukoliko više ponuditelja ostvaruje prednost po istom kriteriju, lokacija će se dodijeliti ponuditelju koji je ranije predao ponudu.
Pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Paga zadnjih 15 godina, ostvaruju popust na cijenu u visini od 25 % od početne cijene.
U svrhu dokazivanja sjedišta ponuditelj je dužan dostaviti odgovarajući izvadak iz trgovačkog registra.
U svrhu dokazivanja prebivališta, ponuditelj je dužan dostaviti uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Pag.
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu javne površine za koju je podnio ponudu, s time da je dužan u roku od 8 dana, računajući od dana dostave obavijesti o uspjehu u natječaju, uplatiti cjelokupni iznos zakupnine. U protivnom gubi pravo na povrat jamčevine i postavljanje naprave.
Ukoliko na natječaj ne pristigne niti jedna ponuda, javna površina može se dati u zakup neposrednom pogodbom, s time da se početna cijena povećava za 10%.
Budući korisnik javne površine za korištenje javne površine dužan je platiti porez u visini od 10% od zakupnine sukladno Odluci o gradskim porezima Grada Paga.
Grad Pag zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
Ponude se mogu podnositi do 14. veljače, uključujući i taj dan.
Otvaranje ponuda izvršiti će ovlašteno Povjerenstvo.
Ponude se podnose u pisanom obliku-zatvorenoj omotnici, neposredno u prijamnoj pisarnici Grada Paga ili poštom preporučeno, na adresu:
GRAD PAG, Povjerenstvo za provedbu natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora i javnih površina “NE OTVARAJ – ponuda za napravu”, Branimirova obala 1, 23 250 PAG.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK