slusaonica01
livestream01

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Domagoj Vičević sazvao je za 1. ožujka 2018. godine 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga koja će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s poĉetkom u 13,00 sati. Vijećnici će, među ostalim, odlučiti o dodjeli priznanja general-pukovniku Anti Gotovini kojeg će se proglasiti počasnim građaninom Grada Paga.


Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

- Prijedlog STATUTARNE ODLUKE o izmjenama i dopunama STATUTA GRADA PAGA,
- ODLUKA o dopuni Odluke o ustroju i djelokrugu Gradske uprave Grada Paga,
- ODLUKA o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga,
-ODLUKA o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora,
- JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjet mladih Grada Paga,
-ODLUKA o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Paga,
-ODLUKA o izmjeni ODLUKE o izradi (I) izmjene i dopune UPU turističke zone Paška rebra 3- zapad,
- ODLUKA o izradi UPU naselja “Miškovići 1”,
- ODLUKA o izradi UPU groblja “Miškovići”,
-ODLUKA o izradi UPU uređenja predjela “Blato” Pag,
-ODLUKA o izradi UPU obalnog pojasa” Prosika-Golija”- Pag,
-ODLUKA o izradi UPU obalnog pojasa “Bašaca”- Pag,
-ODLUKA o izradi UPU obalnog pojasa “Vodice” – Pag,
-IZVJEŠĆE o radu Gradonaĉelnika za razdoblje od lipnja-prosinca 2017. godine,
-ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje politiĉkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2018. godinu,
-GODIŠNJI PLAN davanja koncesija za 2018.godinu,
-PLAN davanja koncesija za razdoblje od 2018-2020.godine,
-ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Paga,
-ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o zajedniĉkom korištenju vode iz vodnih građevina Komorovac 1 kapaciteta 1000 m3 i Komorovac 2 kapaciteta
-ODLUKA o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na podruĉju Grada Paga za koje suvlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja,
-IZVJEŠĆE o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu,
-IZVJEŠĆE o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu,
-PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Paga,
-ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Grada Paga za 2017.godinu,
-ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Paga,
-ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Grada Paga (Počasni građanin Grada Paga - general pukovniku ANTI GOTOVINI, Nagradu Grada Paga za životno djelo- ANTI KURILIĆU, Godišnja nagrada Grada Paga - caffe bar TORNADO- u oblasti gospodarstva , OPG MILAC u vlasništvu Dražena Crljenka –u oblasti turizma)
-ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju radova na rekonstrukciji raskrižja DC 106 i Put Starog grada,
-ODLUKA o davanje suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe sa vlasnicima nekretnina u Košljunu,
-Razmatranje zahtjeva Paška sirana d.d. Pag za sklapanje nagodbe u parniĉnom predmetu P166/17,
-Razmatranje zahtjeva Ivanke Vidolin za mirno rješenje spora,
-Vijećniĉka pitanja.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK