slusaonica01
livestream01

Radio Pag Vijece Pag

U Kneževom dvoru održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga. Nazočni na sjednici držali su preporučenu međusobnu udaljenost i imali su maskice.

Na dnevnom redu bilo je razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2019.godine Komunalnog društva Pag, Čistoće Pag, Paga II, Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag, Gradske knjižnice Pag i Hrvatskog crvenog križa Pag, godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu, II Izmjene i dopune proračuna Grada Paga za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, I Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Paga za 2020. godinu, I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za 2020 godinu, Odluka o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom računu, Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja naknade za javne površine na području Grada Paga, Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnihv vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2020. godinu, Odluka o potpisivanju Dodatka br. 1. Ugovora o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Paga, Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje i realizaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa ulaganja u zajednici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga, Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstanih cesta javnog dobra u općoj uporabi.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK