slusaonica01
livestream01

Gradsko vijece Grada Paga odredilo je cijenu katastarske izmjere

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga donesena je Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere na području Grada Paga, za dijelove k.o Pag, k.o. Povljana i k.o . Dinjiška.

Odlukom je određena visina sredstava kojima će suinvestitor, odnosno nositelj prava na nekretnini, sudjelovati u sufinanciranju katastarske izmjere. Naknada se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio iznosi 300 kuna, a varijabilni dio 500 kuna. Prema članku 5. Odluke, svaka osoba koja koja je upisana kao posjednik ili suposjednik na barem jednoj nekretnini koja se nalazi u obuhvatu izmjere prema evidenciji Državne geodetske uprave, prije provedbe postupka izmjere, dužna je platiti fiksni dio u iznosu od 300 kuna. Nakon završetka katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere, plaća se 500 kuna po nekretnini. Pročelnica Ana Šupraha je pojasnila kako će fiksni dio od 300 kuna platiti svaka osoba bez obzira na broj nekretnina na kojima je posjednik ili suposjednik nekretnina koje su obuhvaćene geodetskom izmjerom. Varijabilni dio od 500 kuna platit će se za svaku pojedinačnu nekretninu. U slučaju kada na nekoj nekretnini ima više posjednika, iznos od 500 kuna podijelit će se na broj suposjednika i svaki će platiti svoj dio. Na primjer, ako na nekoj nekretnini ima pet posjednika, svaki će platiti po 100 kuna. Fiksni iznos od 300 kuna mora se platiti prije izmjere, a varijabilni dio od 500 kuna platit će se nakon završetka elaborata katastarske izmjere. Prema članku 4. Odluke, visina sredstava kojima će suinvestitor, odnosno nositelj prava na nekretnini ili nekretninama, sudjelovati u sufinanciranju katastarske izmjere na području Grada Paga utvrdit će se rješenjem Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove Grada Paga.

 

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK