slusaonica01
livestream01

Radio Pag tiskovna Pagus

Na konferenciji za medije, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je rekao kako je Grad Pag, zbog nerada Županijskog ureda za urbanizam u Pagu, u posljednjih osam godina samo u slučaju hotela Pagus izgubio preko tri milijuna kuna. Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako je Grad Pag 2011. godine Grad Pag podnio Uredu za urbanizam u Pagu Parcelacijski elaborat na ovjeru kako bi uknjižio 10 000 m2 zemljišta uz hotel Pagus, ali do danas Elaborat nije ovjeren.
"Od predaje elaborata Uredu za urbanizam u Pagu na ovjeru prošlo je osam godina, ali elaborat nije ovjeren," rekao je gradonačelnik Fabijanić. "Pitam se radi li se to namjerno kako bi se oštetio gradski proračun. Zbog toga što elaborat nije ovjeren ne možemo uknjižiti gradsko zemljište i naplaćivati koncesiju i prema trenutnom cjeniku Grada Paga godišnje gubimo oko 350 000 kuna. No, to nećemo dalje samo promatrati. Grad će podići i kaznene prijave zbog oštećivanja gradskog proračuna."
No, osim što gubi proračunske prihode, Grad Pag ima problema s koncesionarima hotela Pagus jer oni, zbog toga što nije ovjeren i proveden Parcelacijski elaborat, smatraju kako je Pagus vlasnik 10. 000 m2 zemljišta.
"Nama su dobrodošli svi investitori, ali moramo štititi interes Grada Paga," rekao je gradonačelnik Fabijanić. "Koncesionari hotela Pagus su nedavno postupili divljački i lancima i žicom su ogradili parkiralište uz hotel. To je divljaštvo jer su pokušali zabraniti parkiranje uz zgradu osnovne i srednje škole koja se nalazi nasuprot hotela koje koriste djelatnici škole i roditelji učenika, a uz to, na taj način bi bio onemogućen i prolaz učenicima. Na intervenciju Grada Paga, ograda je maknuta, ali time problem nije riješen. Koncesionari hotela Pagus se pozivaju na trenutno stanje u zemljišnim knjigama i kažu kako su oni vlasnici zemljišta. Da Ured za urbanizam radi svoj posao, tih problema ne bi bilo. Pitam se radi li se ovdje o namjernoj opstrukciji Grada Paga i namjernom oštećivanju gradskog proračuna. Taj nerad Ureda za urbanizam u Pagu je sramota. U vrijeme kada je elaborat predan na ovjeru pročelnik Ureda za urbanizam bio je Željko Maržić, a njegov nadređeni u Zadru bio je gospodin Letinić. Pitam se zašto to nisu napravili tada, kao i zašto se to ne radi sada."
Grad Pag je na temelju uputa Županijskog državnog odvjetništva iz 2011. godine napravio parcelacijski elaborat za k.č.br. 8833/2, k.o. Pag, kao predmetom procjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća CONING-HOLDING, Varaždin koje je vlasnik hotela Pagus. Površina procijenjenog zemljišta je 2.791 m 2, dok nije procijenjena površina od 10.000 m2. U skladu sa Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, neprocijenjenih 10. 000 m2 treba postati vlasništvo Grada Paga. Ali, da bi se to provelo u sudu, potreban je ovjeren Parcelacijski elaborat.
"Grad Pag je vlasnik zemljišta na kojem je parkiralište uz hotel Pagus, Grad Pag je vlasnik čak i zemljišta na kojem je izgrađen novi dio hotela Pagus i terase ugostiteljskog objeta u hotelu, ali ništa ne možemo napraviti dok se ne ovjeri Parcelacijski elaborat. Svakim novim danom nastaje sve veća šteta za gradski proračun. " rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Zakonom je propisano kako oblik i veličinu z.k. čestica utvrđuje rješenjem nadležno upravno tijelo za poslove prostornog uređenja, na zahtjev osobe koja ima pravni interes. Akt o parcelaciji zemljišta provodi se u katastru zemljišta, odnosno katastru nekretnina na temelju parcelacijskog elaborata za koje je nadležno upravno tijelo za poslove prostornog uređenja izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s rješenjem.
U konkretnom slučaju radi se o zemljištu u Pagu, hotel Pagus, oznake k.č.br. 8833/2, upisane u z.k.ul.br. 6008, k.o. Pag, površine 12.791 m, i to hotel Pag u površini od 2887 m2, dvorište Pag u površini od 3527 m2 te neplodno Pag u površini od 6377 m2. Prema dopisu Hrvatskog fonda za privatizaciju od 20. listopada 2010. godine razvidno je kako je u pogledu k.č.br. 8833/2, k.o. Pag, predmetom procjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća CONING-HOLDING, Varaždin, bila površina od 2.791 m2, dok nije procijenjena površina od 10.000 m2, koja treba postati vlasništvo Grada Paga.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK