slusaonica01
livestream01

Radio Pag POS Novalja

Grad Novalja uputio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa POS-a. Prijave na Javni poziv mogu se podnijeti do 4. ožujka ove godine. Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Novalje imaju građani, državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Novalje na dan objave Javnog poziva za utvrđivanje Dopunske Liste prvenstva odnosno na dan 31. siječnja 2019. godine. Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Novalje imaju i građani, državljani Republike Hrvatske koji imaju boravište na području Grada Novalje u neprekidnom trajanju od najmanje 2 godine do dana objave Javnog poziva za utvrđivanje Dopunske Liste prvenstva, odnosno do 31. siječnja 2019. godine.

Dopunska lista prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje utvrđuje se na temelju sljedećih uvjeta i mjerila:

1. trajanje prebivališta i boravišta na području Grada Novalje,
2. uvjeti stanovanja,
3. stambeni status,
4. broj članova obiteljskog domaćinstva,
5. rad u javnoj ili državnoj službi,
6. stručna sprema,
7. životna dob podnositelja zahtjeva

Zainteresirani, uz zahtjev, tgrebaju podnijeti presliku domovnice ili osobne iskaznice, za podnositelja zahtjeva, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu na području Grada Novalje, za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana koje izdaje policijska uprava, a koji ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, presliku rodnog lista ili vjenčanog lista za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Grada Novalje, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću, a izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, s izvatkom iz zemljišne knjige Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu, za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva, dokaz stambenog statusa, presliku ugovora o najmu stana koji je ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi. Ukoliko podnositelj zahtjeva nema ugovor o najmu, podnositelj zahtjeva će dostaviti javnobilježnički ovjerenu izjavu, danu pod punom kaznenom, materijalnom i moralnom odgovornošću za posljedice lažne izjave, o statusu najmoprimca, odnosno podstanara, na području Grada Novalje, ovjerena izjava o stanovanju kod člana obiteljskog domaćinstva, e- izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige, izjava o postojanju izvanbračne zajednice, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika, dana pod kaznenom odgovornošću koje su supotpisnici dva svjedoka, dokaz o školskoj spremi, svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma, dokaz o zaposlenju u državnoj ili javnoj službi, vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja zahtjeva da je suglasan/na sa svim uvjetima javnog poziva, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva i utvrđivanja Dopunske Liste prvenstva.
Podnositelji zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje podnose zahtjev s priloženom potrebnom dokumentacijom do 4. ožujka 2019. godine, a može se podnijeti osobno u pisarnici Grada Novalje ili preporučenom poštom na adresu Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, s naznakom „JAVNI POZIV-PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NE OTVARAJ“.
Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u gradskoj upravi Grada Novalje na telefon 662-270 ili 663-407 svaki radni dan od 9,00 do 10,30 sati. Zahtjevi podneseni izvan roka neće se razmatrati.
Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana. 


Prosječna veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to:

1. za 1 osobu................................................. do 47 m2 NKP-a,
2. za 2 osobe ................................................ do 57 m2 NKP-a,
3. za 3 osobe ..................................................do 63 m2 NKP-a,
4. za 4 osobe ..................................................do 77 m2 NKP-a,
5. za 5 osoba ..................................................do 87 m2 NKP-a,
6. za 6 i više osoba........................................do 100 m2 NKP-a.

(NKP = Neto korisna površina stana)
Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine.
U slučaju da stanovi ostanu neprodani, podnositelj zahtjeva može kupiti stan veće površine od one utvrđene stavkom 1. ovog članka. 
Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj bodova, prednost pri odabiru stana veće površine ostvaruje podnositelj zahtjeva koji ima više bodova po osnovi broja članova obiteljskog domaćinstva. Ukoliko je i dalje isti broj bodova, prednost ima podnositelj zahtjeva s osnova stambenog statusa, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen prednost ima podnositelj koji ima više bodova po osnovi životne dobi.


Zahtjevi koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima neće se razmatrati.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Dopunske Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Dopunsku Listu prvenstva.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu Grada Novalje u roku od 15 dana od dana objavljivanja prijedloga Dopunske Liste prvenstva na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Novalje, a o osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik Grada Novalje. Na prijedlog Povjerenstva konačnu Dopunsku Listu prvenstva utvrđuje gradonačelnik Grada Novalje te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Novalje.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK