slusaonica01
livestream01

Od 5. do 20.ožujka (uključujući i taj dan) mogu se, prema Odluci Gradskog vijeća Grada Paga, predlagati kandidati za članove Savjeta mladih Grada Paga. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Paga utemeljeno radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Paga. Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Paga u dobi od 15 do navršenih 30 godina života. Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Paga na vrijeme od tri godine. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Paga imaju udruge koje su sukladno statutu i djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, mladež političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih od najmanje dvadeset članova.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK