slusaonica01
livestream01

Geodetska izmjera u Pagu

Na području Grada Paga kreće katastarska izmjera kojom će biti obuhvaćeno oko 25. 000 zemljišnih čestica. Pred početak katastarske izmjere, u utorak, 6. rujna, s početkom u 13:00 sati, u Domu kulture u Pagu održat će se sastanak s upraviteljima javnih dobara, a u postupku katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere za dio Katastarske općine Pag, dio Katastarske općine Povljana i dio Katastarske općine Dinjiška.

Između Grada Paga i Državne geodetske uprave potpisan je ugovor o geodetskoj izmjeri, a to je bio uvjet i za početak rada na tom velikom projektu. Radit će se u dvije faze. U prvoj fazi, radit će se katastarska izmjera građevinskih područja, a u drugoj fazi, radit će se katastarska izmjera poljoprivrednog zemljišta.
"Ovaj projekt je važan za stanovnike svih naselja na području Grada Paga, jer će se katastarski srediti njihovo zemljište, ali je važan i zbog toga što će se izmjerom odrediti granica pomorskog dobra, obalnog pojasa i odredit će se granice nerazvrstanih cesta," rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić za Radio Pag.
Katastarska izmjera provodit će se na području Grada Paga za dijelove Katastarske Općine Pag, za naselja Pag i Bošana, KO Dinjiška, naselje Miškovići i KO Povljana, naselja Vlašići i Smokvica. Vrijednost prve faze projekta procjenjuje se na oko 11. 000.000 kuna. Postupak će voditi Državna geodetska uprava, a građane će se upućivati na koji način sudjelovati u postupku. Gradsko vijeće Grada Paga je na sjednici od 16. rujna 2021. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Sporazum s Državnom geodetskom upravom o katastarskoj izmjeri i to je bio temelj za potpisivanje ugovora između Grada Paga i Državne geodetske uprave. Na toj sjednici pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinsko pravna pitanja Ana Šupraha je navela kako će se katastarska izmjera provesti u skladu sa zakonom tako što će se operat katastarske izmjere provesti u zemljišnim knjigama.
"Potrebno je sudjelovanje vlasnika zemljišta radi označavanja svojih zemljišnih čestica, a to će isto uraditi i Grad Pag za svoja područja. Na razne načine će se građane upućivati kako i što trebaju raditi u ovom postupku," rekla je pročelnica Ana Šupraha.
Sredstva potrebna za provođenje katastarskih izmjera na području Grada Paga snosit će Državna geodetska uprava, Grad Pag i vlasnici zemljišta. U slučaju kada u osiguravanju sredstava sudjeluju pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama, njihova sredstva objedinjuje Grad Pag. Za obavljanje postupka izlaganja Grad Pag će osigurati prostor za izlaganje, sredstva za pripremu i instalaciju katastarskih podataka i opreme za potrebe izlaganja na lokaciji izlaganja.
Prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, te prema Pravilniku o katastarskoj izmjeri, katastarska izmjera je prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka u svrhu osnivanja katastarskih čestica, evidentiranja zgrada, evidentiranja posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrade katastarskog operata katastra nekretnina. Nositelji prava sudjeluju u svim postupcima u okviru izmjere i to u obilježavanju granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama, mjerenju granica zemljišta i prikupljanju podataka o katastarskim česticama. Svi zainteresirani moraju biti obaviješteni o provođenju postupka katastarske izmjere. Nositelji prava pisanim putem se pozivaju na obilježivanje granica zemljišta te su dužni, u roku koji je određen Odlukom o katastarskoj izmjeri, o svome trošku izvršiti obilježivanje. Stručnu pomoć koja im se pri tom pruža i trajne međne oznake koje koriste za obilježavanje granica zemljišta osiguravaju stručne osobe koje provode geodetske poslove u okviru katastarske izmjere bez naknade. Nakon obavljenog obilježavanja granica katastarskih čestica obavljaju se potrebna mjerenja i prikupljanja podataka. U okviru mjerenja obavezna je prisutnost nositelja prava i geodetskih stručnjaka na katastarskim česticama. Nakon prikupljenih i obrađenih podataka u okviru katastarske izmjere izrađuje se elaborat katastarske izmjere koji se predočava nositeljima prava. Nositelji prava pozivaju se na predočavanje pisanim putem i predočavaju im se podaci iskazani u popisnim listovima te na katastarskom planu. U postupku predočavanja elaborata nositelj prava potvrđuje da su mu podaci predočeni te potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je suglasan s predočenim podacima u popisnom listu i izvodu iz katastarskog plana, s koordinatama katastarske čestice, koji je prilog popisnom listu. Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka sadržanih u elaboratu katastarske izmjere provodi povjerenstvo Državne geodetske uprave. Izlaganje se obavlja istodobno i povezano s osnivanjem ili obnovom zemljišne knjige koje provodi nadležni sud. Nositelji prava koji su potpisali izjavu o suglasnosti s predočenim podacima izmjere ne pozivaju se ponovno na izlaganje već im se dostavlja obavijest. Nositelji prava koji nisu potpisali izjavu o suglasnosti, s predočenim podacima izmjere pisanim putem pozivaju se na postupak izlaganja. U postupku izlaganja katastarskih podataka nositelj prava potvrđuje da je suglasan s izloženim podacima u popisnom listu i izvodu iz katastarskog plana, s koordinatama katastarske čestice, koji je prilog popisnom listu. Osobe koje nisu suglasne sa stanjem prikupljenih podataka mogu na to stanje uložiti prigovor.


Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK