slusaonica01
livestream01

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu, u proračunu Grada Paga osigurano je 43. 600 eura. Sredstva iz programa utrošit će se za pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 19. 900 eura, za pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 2. 700 eura, za jednokratne novčane pomoći 16. 600 eura, za pogrebne troškove 700 eura, za boravak djece u vrtiću 2.900 eura, za prijevoz školske djece 300 eura i za prehranu učenika 500 eura.


Sredstva potrebna za ostvarenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi osigurat će se iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 40. 900 eura i pomoći iz proračuna u iznosu od 2. 700 eura.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK