slusaonica01
livestream01

Gradsko vijece Grada Paga o novim parkiralištima

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga donesene su dvije odluke vezane uz redovni rad Dječjeg vrtića Paški mališani Pag i to Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Paški mališani Pag i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Paški mališani Pag. Gradsko vijeće je donijelo i Odluku o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi za javna parkirališta na području Grada Paga.

Prema članku 2. Odluke, radi se o javnom dobru u općoj uporabi za javno parkiralište uz zgradu Osnovne škole Jurja Dalmatinca i o javnom dobru u općoj uporabi za javno parkiralište kod istezališta za brodice. Prema članku 2. Odluke, zemljišne čestice koje će postati parkiralište nisu evidentirane u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u skladu sa stvarnim i izvedenim stanjem. Zbog toga će se, na temelju odluke Gradskog vijeća, provesti parcelacija, što znači da će zemljišne čestice, koje će postati javno dobro u općoj uporabi za javno parkiralište, dobiti će nove katastarske oznake. Odluku će, prema članku 4. Odluke, provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Zadar, Odjel za katastar nekretnina Pag i Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Pagu.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK