slusaonica01
livestream01
  • image

awaRadio Pag vijece

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Paga Jasna Magaš sazvala je za četvrtak, 17. listopada 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga.

Na dnevnom redu je Izvještaj o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine Komunalnog društva Pag, Čistoće Pag, tvrtke Pag II, Dječjeg vrtića "Paški mališani" Pag, Gradske knjižnice Pag i Radio Paga, zatim prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na statut Gradske knjižnice Pag, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2019. godinu, prijedlog Odluke o davanju suglanosti za potpisivanje ugovora o uvjetima i načinu korištenja odlagališta komunalnog otpada Sveti Kuzam, prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Paga, prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Paga, prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Paga, odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u Dinjiškoj, prijedlog Odluke o davanju ovlasti za prodaju zemljišta u svrhu formiranja građevinskih čestica na predjelu Prosika u Pagu, prijedlozi odluka o imenovanju povjerenstva za imovinskopravna pitanja, društvene djelatnosti, za statut poslovnik i normativnu djelatnost, zatim za mandatno povjerenstvo, povjerenstvo za izbor i imenovanja, za komunalno gospodarstvo, za prostorno uređenje, za međunarodnu i međugradsku suradnju, za razvoj mjesne samouprave, prijedlog Odluke o imenovanju komisije za priznanja, o imenovanju Socijalnog vijeća, o imenovanju odbora za hrvatske branitelje iz Domovisnog rata, prijedlog Odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani. Na dnevnom redu su i točke po zahtjevu građana, prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otkup zemljišne čestice i formiranje građevne čestice i davanje suglasnosti za ozakonjenje objekata.

Josip Portada/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK