slusaonica01
livestream01
  • image

ccRadio Pag Grad Novalja

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje, objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje.


Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje trajat će 30 dana, od 9. prosinca 2019. godine do 7. siječnja 2020. godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.
Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje održat će se u četvrtak 19. prosinca 2019. godine s početkom u 11.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.
Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje mogu se davati do zaključivanja javne rasprave, odnosno do 7. siječnja 2020. godine.
Sudionici u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK